Top "Nakladničku Djelatnost Marketing" websites

Filter by language:
 1. Glasila d.o.o. za grafičku i nakladničku djelatnost, marketing i poslovne usluge
  Glasil a - Glasil a d.o.o. za grafi ku i <b>nak ladni ku</b > <b>dje latnos t</b>, market ing i poslov ne usluge .
  http://glasila.hr Visit glasila.hr
  |
 2. Početna
  HKZ - Hrvats ko slovo d.o.o. regist rirana je tvrtka za <b>nak ladni ku</b > <b>dje latnos t</b>, izdava nje knjiga , izdava nje novina , asop isa i period ikih publik acija, zvun ih zapisa , tiskan je novina , pripre mu i izradu tiskar ske forme, umno ava-nj e video zapisa , istra ivan.
  http://hkz.hr Visit hkz.hr
  |
 3. Bard - Audio i video djelatnost - Koprivnica
  Bard - Audio i video <b>dje latnos t</b> - Kopriv nica.
  http://bardaudio.hr Visit bardaudio.hr
  |
 4. Konstelacija | Udruga za psihološko sistemsku djelatnost
  Dobro doli u KONSTE LACIJS KI KRUG! Ciljev i osniva njaU druge KONSTE LACIJA su unapre enje kvalit ete ivot a kroz prua nje pomo i i edukac ije u razrje avan ju indivi dualni h, obitel jskih i kolekt ivnih trauma te pobolj anje meul judski h odnosa kroz promov iranje .
  http://konstelacija.hr Visit konstelacija.hr
  |
 5. Gloria
  Gloria - Centar za strane jezike , prevo enje i inform atik u <b>dje latnos t</b> Bjelov ar.
  http://gloria-bj.com Visit gloria-bj.com
  |
 6. Pučko otvoreno učilište - Korak po korak
  Puko otvore no uili te Korak po korak je nevlad ina, neprof itna ustano va ija je osnovn a <b>dje latnos t</b> stru no usavr avanj e odgojn o-obra zovnih radnik a od pred kolsko g do srednj okol skog odgoja i obrazo vanja, te prate a naklad nika <b>dje latnos t</b>. .
  http://korakpokorak.hr Visit korakpokorak.hr
  |
 7. Specijalni Projekti | Protupožarni sustavi - Projektiranje Izvođenje Nadzor
  Osnovn a <b>dje latnos t</b> tvrtke : Pro jektir anje, izvo enje, nadzor , servis i odra vanje protup oarn ih sustav a.
  http://specijalni-projekti.hr Visit specijalni-projekti.hr
  |
 8. Corvus Info – Za informatičku djelatnost i usluge
  .
  http://corvus.hr Visit corvus.hr
  | | Alexa Rank1.1m
 9. Hidel d.o.o. Rijeka - Hidraulika
  Osnovn a <b>dje latnos t</b> tvrtke je servis no i remont no odra vanje hidrau lini h sustav a i opreme ..
  http://hidel.hr Visit hidel.hr
  |
 10. FEB dd Sarajevo – FEB d.d. Sarajevo, Društvo za izdavačku, instruktivno-obrazovnu, uslužnu i trgovinsku djelatnost
  FEB d.d. Saraje vo, Drut vo za izdava ku, instru ktivno -obraz ovnu, uslu nu i trgovi nsku <b>dje latnos t</b>.
  http://feb.ba Visit feb.ba
  |
 11. mpd-pumpe - Početna - Mpd tvornica pumpi - proizvodnja pumpi, filtera i armatura, ventili i odušnici, Daruvar
  Mpd tvorni ca - proizv odnja filter i, armatu re, pumpe, ventil i i odun ici naa je <b>dje latnos t</b>.
  http://mpd-pumpe.hr Visit mpd-pumpe.hr
  |
 12. JILK d.o.o. | Željezarija Bjelovar | Željeznarija | Vijčana roba | Trgovina | Veleprodaja | Cijene | Cjenik | Hrvatska
  JILK d.o.o. BJELOV AR, Tvrtka je osnova na 1995. Trenut no zapo ljava 17 djelat nika. Trgova ku <b>dje latnos t</b> obavlj a u dva grada: Bjelov aru i Gare nici.O snovna <b>dje latnos t</b> tvrtke je malopr odaja i velepr odaja elje zarske robe od koje izdvaj amo, JILK d.o.o. .
  http://jilk.hr Visit jilk.hr
  |
 13. 5E Rijeka | tehnički inženjering | poslovni inženjering
  Osnovn a <b>dje latnos t</b> tvrtke 5e je projek tiranj e i inen jering tehni kih (elekt roener getski h) i poslov nih sustav a..
  http://5e-rijeka.hr Visit 5e-rijeka.hr
  |
 14. Panon trade
  <b>dje latnos t</b> Panon trade d.o.o. je usmjer ena prvens tveno na oprema nje zdravs tvenih i socija lnih ustano va..
  http://panon-trade.hr Visit panon-trade.hr
  |
 15. Naslovnica - Gavroprom
  Poduze e Gavrop rom d.o.o. osnova no je 1992. godine . Glavna <b>dje latnos t</b> poduze a je trgovi na grae vinski m materi jalom. .
  http://gavroprom.hr Visit gavroprom.hr
  | | Alexa Rank2.5m
 16. Početna - Alatnica
  str ALATNI CA Kao trgova ko poduze e osnova no je 2012. godine u Novom Travni ku. Osnovn a <b>dje latnos t</b> poduze a je prodaj a metaln ih roba, elektr o materi jala, te boja i lakova . Od osniva nja pa do danas uprava poduze a nastoj i unapri jediti i proi riti <b>dje latnos t</b>.
  http://alatnica.ba Visit alatnica.ba
  |
 17. Mandeks
  <b>dje latnos t</b> Drut va TEM Mandek s d.o.o je proizv odnja i veletr govina elektr oinsta lacijs kog materi jala i prerad a plasti nih masa..
  http://mandeks.ba Visit mandeks.ba
  |
 18. Naslovnica - ZRTD HKZR
  ZRTD - Struko vni razred za zdravs tvenu radiol oko- tehnol oku <b>dje latnos t</b> HKZR. Hrvats ka komora zdravs tvenih radnik a jest samost alna.. ..
  http://zrtd.org Visit zrtd.org
  |
 19. CESTING d.o.o. Osijek
  Osnovn a <b>dje latnos t</b> tvrtke CESTIN G d.o.o. je odra vanje i zati ta javnih cesta, te ostali radovi u grae vinars tvu..
  http://cesting.hr Visit cesting.hr
  |
 20. Auto centar Buzovec
  Osnovn a <b>dje latnos t</b> tvrtke je usluga servis iranja vozila , prodaj a auto dijelo va te prodaj a i otkup rablje nih vozila ..
  http://ac-buzovec.hr Visit ac-buzovec.hr
  |
 21. TeleNet d.o.o.
  Osnovn a <b>dje latnos t</b> kompan ije je projek tovanj e, inin jering i izvo enje teleko munika cijski h i raun arskih sistem a za potreb e profes ionaln ih korisn ika..
  http://telenet.ba Visit telenet.ba
  |
 22. Z1 - tvrtka za djelatnost tehničke zaštite, sustavi video nadzora, protuprovala, vatrodojava, plinodojave, kontrole pristupa
  Specij alizir ana tvrtka za <b>dje latnos t</b> tehni ke zati te. Ugra ujemo sustav e video nadzor a, protup rovale , vatrod ojave, plinod ojave i kontro le pristu pa..
  http://z-1.hr Visit z-1.hr
  |
 23. Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost - Crna Gora
  Agenci ja za elektr onske komuni kacije i pot ansku <b>dje latnos t</b> je regula torno tijelo za oblast elektr onskih komuni kacija i pot anske <b>dje latnos t</b>i ..
  http://ekip.me Visit ekip.me
  | | Alexa Rank5.7m
 24. Verlag Dashfer d.o.o., centar za obrazovanje i izdavaku djelatnost
  Struna litera tura, struno usavra vanje, strune inform acije. Ve vie od 14 godina Verlag Dashfe r je na hrvats kom tritu donio semina re, konfer encije , strune portal e i publik acije. .
  http://dashofer.hr Visit dashofer.hr
  |
 25. NOVATERM PODGORICA
  Novate rm d.o.o. - Podgor ica se preduz ece cija je <b>dje latnos t</b>: projek tovanj e, izvo enje radova , nadzor , servis iranje i odra vanje termot ehni kih instal acija.
  http://novaterm.me Visit novaterm.me
  |
 26. ALSI-SUŠANJ k.d.
  Poduze e ALSI-S UANJ k.d. za zati tarsku <b>dje latnos t</b> je osnova no 1991. godine i specij alizir ano je za tehni ku zati tu objeka ta..
  http://alsi-susanj.hr Visit alsi-susanj.hr
  |
 27. PONDT d.o.o.
  Primar na <b>dje latnos t</b> je obuka zavari vaa te kontro la i ispiti vanje zavare nih spojev a metoda ma bez razara nja: radiog rafija , ultraz vuk, megnet ofluks , penetr anti..
  http://pondt.hr Visit pondt.hr
  |
 28. Raiffeisen INVEST - Raiffeisen Invest
  Raiffe isen Invest d.o.o. je osnova n od RBA d.d. <b>dje latnos t</b>: osniva nje i upravl janje UCITS fondov ima, upravl janje portfe ljem, invest icijsk o savjet ovanje ..
  http://rbainvest.hr Visit rbainvest.hr
  |
 29. Početna
  Cateri ng Lastav ica ima dugogo dinj u iskust vo bavlje nja ugosti teljst vom. Prva <b>dje latnos t</b> nam je bila organi zacija vjen anja, ispra aja mladen aca i drugih pr....
  http://catering-lastavica.com Visit catering-lastavica.com
  |
 30. Dionaea vrtovi - Uređenje parkova
  Naa <b>dje latnos t</b> obuhva a projek tiranj e, uree nje i odra vanje rezide ncijal nih, javnih , poslov nih i privat nih vrtova i parkov a. Krovni vrtovi i parkov i..
  http://dionaea.hr Visit dionaea.hr
  |
 31. Fiskalna blagajna Adeo POS integrirana kartična, mobilna i kripto naplata
  Adeo POS fiskal na blagaj na za vau <b>dje latnos t</b> od 49kn/m j Integr irana karti na naplat a za obrtni ke, frizer e, cvje are, servis ere, ugosti telje. ...
  http://adeopos.hr Visit adeopos.hr
  |
 32. Marla Travel | :: Turistička Agencija – Podgorica, Crna Gora
  Marla Travel - Turist ika Agenci ja Podgor ica - Naa osnovn a <b>dje latnos t</b> je prodaj a avio karata i hotels kog smjest aja za destin acije sirom svijet a..
  http://marlatravel.me Visit marlatravel.me
  |
 33. seminari.hr - centar za obrazovanje
  Centar za obrazo vanje i izdava ku <b>dje latnos t</b> Verlag Dashfe r nudi Vam pregle d svih semina ra, konfer encija , certif iciran ih teajev a i certif iciran ih semina ra..
  http://seminari.hr Visit seminari.hr
  |
 34. Usluge za web dizajn i profesionalna izrada web rješenja
  Web Dizajn , izrada napred nih i modern ih web strani ca za svaku <b>dje latnos t</b>. Pove ajte popula rnost, produk tivnos t i zaradu . Potpun a web rjee nja!.
  http://webdizajn.net Visit webdizajn.net
  |
 35. Dap Centar - Sobna Vrata
  Primar na <b>dje latnos t</b> tvrtke je prodaj a svih vrsta kvalit etnih vrata. Sobna vrata, protup rovaln a vrata, kvake za vrata, modern a vrata, klizna vrata.
  http://dap-centar.hr Visit dap-centar.hr
  |
 36. Obavljanje prijevoza u cestovnom prometu u zemlji i inozemstvu |Picotrans
  Naa primar na <b>dje latnos t</b> je obavlj anje prijev oza u cestov nom promet u u zemlji i inozem stvu, te posred ovanje kod prijev ozni kih poslov a u transp ortu..
  http://picotrans.hr Visit picotrans.hr
  |
 37. MC PLUS - Mi gradimo s Vama
  Osnovn a <b>dje latnos t</b> nam je prodaj a grae vinsko g materi jala i opreme , doma ih i inozem nih proizv oa a, te smo za mnoge i direkt ni uvozni ci..
  http://mc-plus.hr Visit mc-plus.hr
  |
 38. PBZ Invest
  PBZ Invest d.o.o. je u vlasni tvu VUB AM iz Slova ke. <b>dje latnos t</b> drut va je osniva nje i upravl janje UCITS fondov ima, te upravl janje portfe ljima. .
  http://pbzinvest.hr Visit pbzinvest.hr
  | | Alexa Rank7.5m
 39. Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka - Novosti
  Dom za odgoj djece i mlade i Rijeka javna je ustano va socija lne skrbi ija je osnovn a <b>dje latnos t</b> prua nje usluga prihva ta, zbrinj avanja , dijagn ostici r....
  http://dzo-rijeka.hr Visit dzo-rijeka.hr
  |
 40. Viki d.o.o. Klaonica peradi i prerađevina mesa
  Osnovn a <b>dje latnos t</b> tvrtke je prerad a mesa pa je tako tvrtka regist rirana u sektor u Proizv odnje, prerad e i konzer viranj e mesa i mesnih proizv oda..
  http://viki.hr Visit viki.hr
  |
 41. Naslovna – A&F
  Preduz ee A&F d.o.o. osnova no je 2004. godine sa sjedi tem u Jajcu. Osnovn a <b>dje latnos t</b> preduz ea je projek tovanj e i izrada main a i main skih sklopo va..
  http://aif.ba Visit aif.ba
  |
 42. Astreja Astreja plus – veliki izbor igračaka za djecu – astrejaplus.hr
  Veliki izbor igra aka za bebe, djea ke i djevoj ice svih dobi. Osnovn a <b>dje latnos t</b> nam je uvoz i distri bucija didakt ikih igra aka prete no djej im vrti ima..
  http://astrejaplus.hr Visit astrejaplus.hr
  |
 43. Stolarija Medved - Erih Medved s.p. - Stolarija po mjeri
  Osnovn a <b>dje latnos t</b> stolar ske tvrtke Mizars tvo Medved Erih Medved s.p. je izrada unutar nje opreme i namje taja po mjeri. U slua ju cjelov itog oprema nja va.
  http://stolarijamedved.com Visit stolarijamedved.com
  |
 44. Državni arhiv u Splitu
  Drav ni arhiv u Splitu je javna ustano va u kultur i od posebn og znaa ja za Republ iku Hrvats ku koji obavlj a arhivs ku <b>dje latnos t</b> kao javnu slub u..
  http://das.hr Visit das.hr
  |
 45. Park prirode Papuk - Otkrivena tajna Slavonije
  <b>dje latnos t</b> Parka prirod e Papuk uklju uje zati tu, odra vanje i promic anje parka prirod e u cilju zati te i ouva nja bitnih znaa jki i uloge Parka prirod e.
  http://pp-papuk.hr Visit pp-papuk.hr
  |
 46. ANDAR – Sustavi grijanja i klimatizacije
  Naa primar na <b>dje latnos t</b> je odra vanje sustav a grijan ja i klimat izacij e. S obziro m na zahtje ve tri ta profil irali smo se u segmen tu odra vanja termot ehni ke svih proizv oa a..
  http://andar.hr Visit andar.hr
  |
 47. Bajra d.o.o - Mesna industrija osnovana 1994 godine.
  Osnovn a <b>dje latnos t</b> firme je proizv odnja, prerad a i promet mesa i prera evine od mesa. U firmi je zapose leno 500 radnik a u stalno m radnom odnosu .
  http://bajra.ba Visit bajra.ba
  |
 48. AV-Consulting d.o.o. - Projektiranje i nadzor - AV-Consulting Šibenik
  AV-con sultin g d.o.o. je osnova n 1995. godine u iben iku. Osnovn a <b>dje latnos t</b> tvrtke je projek tiranj e, nadzor i tehni ko savjet ovanje . Iza nas je niz izvede ...
  http://av-consulting.hr Visit av-consulting.hr
  |
 49. Aqua-Invest — O nama
  Osnovn a <b>dje latnos t</b> poduze a: veletr govina tranzi tni promet roba. Strukt ura promet a: preko 90% promet a odnosi se na kupo-p rodaju proizv oda namije njenih grae vinars tvu i komuna lnoj infras truktu ri..
  http://aqua-invest.hr Visit aqua-invest.hr
  |
 50. - ART 4 ART
  Art 4 art d.o.o. tvrtka je ija je primar na <b>dje latnos t</b> rad na zati ti kultur nog dobra s dopu tenjem Minist arstva kultur e za rad na kultur nim dobrim a..
  http://art4art.hr Visit art4art.hr
  |